Scan onderhoud

Om een gebouw

in een gewenste staat van onderhoud te houden is het noodzakelijk om een periodieke inspectie uit te voeren.

Aan welke niveau moet het onderhoud voldoen en zijn er voldoende financiële middelen beschikbaar om het op het wenste niveau te houden? Zijn de gebreken van het gebouw goed in beeld en welke onderhoudsmaatregel past hier het best bij?

Inspecteren zonder een eenduidige methode door verschillende inspecteurs kan sterk afwijkende uitkomsten geven. De verkregen informatie is niet altijd betrouwbaar en hierdoor worden onderhoudsgelden soms minder effectief ingezet. De uitkomst is een eenduidige inspectie methode en hierbij sturen op risico en prioritering. BOUWSCAN+ voert inspecties conform NEN 2767.

RISICOSTURING

De risico score binnen de NEN 2767 zegt iets over het gevolg als een geconstateerd gebrek niet binnen 1 jaar wordt opgelost. De aard van de risico’s kunnen per organisatie verschillende zijn en de meest gangbare zijn: Veiligheid – Gezondheid – Bedrijfsproces – Vervolgschade – Klachtenonderhoud – Aantasting duurzaamheid – Esthetica

MEERJARENONDERHOUDSPLANNING

Om de onderhoudskosten goed te kunnen beheersen is een goede en volledige meerjarenplanning van groot belang. De planning geeft inzicht in de kosten op korte en lange termijn. Hierdoor bent u in staat de het onderhoudsbeleid af te stemmen op toekomstige onderhoudskosten.

Het plannen van de activiteiten vindt plaats conform de prioritering vanuit de conditie en risicoscore. Een gebouw beheren zonder een goede (duurzame) meerjarenplanning is een zware opgave en u komt hiermee tot vervelende verassingen te staan.

CONDITIEMETING NEN 2767

Conditiemeting is een persoonsonafhankelijke opname- en registratie methodiek die zorgt voor een objectief beeld van de conditie van uw bouw- en installatiedelen. Van alle onderhoudsgevoelige bouw- en installatiedelen van het gebouw worden alle aanwezige gebreken en de bijbehorende gebrekenbeeld (ernst, intensiteit en omvang) vastgesteld. De uitkomst van het gebrekenbeeld per gebrek is een conditiescore volgens de 6 puntenschaal.

Gebruikelijk is dat conditiescore 3 (op bouwdeelniveau) de acceptabele ondergrens is om over te gaan tot herstel van het aanwezige gebrek. Dit is wel sterk afhankelijk van het strategisch voorraadbeleid of vastgoedsturing.

TOTAL COST OF OWNERSHIP EN DESIGN, BUILD EN MAINTENANCE

BOUWSCAN+ maakt meerjarenplanningen gebaseerd op de uitkomsten van de conditiemeting. Ook maken wij meerjarenplanningen gebaseerd op Total Cost of Ownership (TCO) voor nieuwbouw. Hiermee kan het ontwikkelproces op basis van te verwachten onderhoudskosten gericht keuzes worden gemaakt voor materialen, detailleringen en uitvoering.

Voor nieuw te ontwikkelen vastgoed worden we steeds vaker gevraagd door architecten, aannemers of ontwikkelaars. Aanbestedingen worden steeds vaker gehouden volgens het principe van Design, Build & Maintenance (DBM), waarbij een partij gecontracteerd wordt die naast het ontwerp en het bouwen ook verantwoordelijk wordt voor onderhoud van het gebouw voor bijvoorbeeld 25 jaar. Het is dus belangrijk om een goed meerjarenonderhoudsplan te hebben, waarbij rekening wordt gehouden met het materialiseren van het ontwerp. “Een duurder duurzaam en onderhoudsarm product, kan hierdoor op de langere termijn behoorlijk financieel voordeel opleveren.”